Hebrew

הברית החדשה מין אדון ישוע המשיח הנה   תנעח מין אדונ ישוע המשיח

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

בני ישראל, אשר להם מעמד הבנים, הבריתות

רומים ט,4

 

הנה ימים באים נאם־יהוה וכרתי את־בית ישראל ואת־בית יהודה ברית חדשה

ירמיה לא, 31

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

בת־ציון, הנה מלכך יבוא לך רכב על־עיר בן־אתונות.

יוחנן ינ, 15

 

ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על־חמור

זכריה ט, 9

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

כי כה אהב אלהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמיו בו

יוחנן ג, 16

 

ויאמר קח־נא את־בנך את־יחידך אשר־אהבת את־יצחק ולך־לך על־ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחר ההרים אשר אמר אליך

בראשית כב, 2

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

אחרי שצלבו אותו חלקו את בגדיו בהפילם גורל, וישבו לשמר עליו שם. מעל לראשו שמו את כתב אשמתו:"זה הוא ישוע מלך היהודים."

מתי כז, 35

 

ולאחר ששרגו עטרת קוצים שמו אותה על ראשו, נתנו קנה ביד ימינו וכרעו לפניו כשהם מתלוצצים בו ואומרים:"שלום לך, מלך היהודים!"

מתי בז, 29

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

תהלים בב, 17

 

לקים את אשר נאמר בפי ישעיהו הנביא:"חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם."

מתי ח, 17

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה: והוא מחלל מפשעינו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחרתו נרפא־לנו

ישעיה נג, 4

 

אכן על־פי התורה כמעט הכל מטהר בדם ובלא שפיכת דם אין מחילה.

אל העברים ט, 22

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

פה הברית החדשה